Fares

10 Trip Ticket Rates:

1-5 Miles $8.00

6-10 Miles $18.00

11-30 Miles $26.00


One Way Fare:

1-5 Miles $1.00

6-10 Miles $2.00

11-30 Miles $3.00


Monthly Ticket Rates:

1-5 Miles $30.00

6-10 Miles $65.00

11-30 Miles $80.00