Fares

10 Trip Ticket Rates:

1-5 Miles $13.50

6-10 Miles $22.50

11-30 Miles $31.50


One Way Fare:

1-5 Miles $1.50

6-10 Miles $2.50

11-30 Miles $3.50


Monthly Ticket Rates:

1-5 Miles $50.00

6-10 Miles $75.00

11-30 Miles $100.00